پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان مارتنز و همکاران
مخفف CSAI - ۲
نام انگلیسی پرسشنامه Competitive State Anxiety Inventory - ۲

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه که به پرسشنامه خودسنجی ایلی نویز معروف است، مخصوص موقعیت های ورزشی است و اضطراب حالتی پیش از مسابقه را اندازه گیری می کند آخرین نسخه این پرسشنامه توسط مارتنز، ویلی و بورتن در سال ١٩٩٠ تنظیم گردیده است این آزمون شامل ٢٧ سؤال است . در ایران اعتبار این پرسشنامه توسط شمشیری (١٣٧٨) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای عامل شناختی ٠/٩٠، عامل جسمانی ٠/٩٤ و عامل اعتماد به نفس ٠/٩١ محاسبه شد واعظ موسوی (١٣٧٩) اعتبار هم زمان این آزمون را به وسیله مطالعه رابطه خرده مقیاس های این آزمون و هشت آزمون حالتی و صفتی شخصیت مورد آزمون قرار داد . نتایج، اعتبار هم زمان آزمون را تأیید کرد؛ زیرا هم بستگی زیادی بین خرده مقیاس ها و سایر سازه های شخصیت وجود داشت. درباره پایایی این آزمون باید گفت روش محاسبه پایایی بازآزمایی برای مقیاس های حالتی، مناسب نیست زیرا نمرات لحظه به لحظه تغییر می کنند از این رو، همسانی درونی مقیاس با استفاده از ضریب آلفا بین ٠/٧٩ تا ٠/٩٠ به دست آمد که نشان دهنده همسانی دورنی بالایی است پارسایی (١٣٩٠) ضریب پایایی را برای اضطراب شناختی ٠/٨٤ و برای اضطراب بدنی ٠/٦٧ به دست آورد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی

۱۹۸۶

پرسشنامه اضطراب حالتی - صفتی

۱۹۷۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ دستیابی به هدف در ورزشکاران

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل تأثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای

۱۳۹۳

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه تعهد ورزشکاران به باشگاه‌های ورزشی

پرسشنامه حالات خلقی ورزشکاران

۲۰۰۷