پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان ویلی
مخفف TSCI & SSCI
نام انگلیسی پرسشنامه Trait Sport-Confidence Inventory & State Sport- Confidence Inventory

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی ورزشی و حالتی ورزشی توسط ویلی در سال ١٩٨٦ تدوین شده است این پرسشنامه برای هر کدام از انواع اعتماد به نفس (صفتی و حالتی) ١٣ سؤال را شامل می شود. همسانی درونی پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی توسط شفیع زاده در سال ١٣٧٩ با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ، به ترتیب حدوداً ٠/٨٩ و ٠/٩١ به دست آمد اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط چند تن از اساتید دانشگاه شهید بهشتی مورد تأیید قرار گرفت همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه های اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی در میان ٢٢٧ نوجوان ورزشکار توسط میرجانی در سال ١٣٩٠ محاسبه شد و به ترتیب ٠/٧٩ و ٠/٨٦ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی