پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان ویلی
مخفف TSCI & SSCI
نام انگلیسی پرسشنامه Trait Sport-Confidence Inventory & State Sport- Confidence Inventory

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی ورزشی و حالتی ورزشی توسط ویلی در سال ١٩٨٦ تدوین شده است این پرسشنامه برای هر کدام از انواع اعتماد به نفس (صفتی و حالتی) ١٣ سؤال را شامل می شود. همسانی درونی پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی توسط شفیع زاده در سال ١٣٧٩ با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ، به ترتیب حدوداً ٠/٨٩ و ٠/٩١ به دست آمد اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط چند تن از اساتید دانشگاه شهید بهشتی مورد تأیید قرار گرفت همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه های اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی در میان ٢٢٧ نوجوان ورزشکار توسط میرجانی در سال ١٣٩٠ محاسبه شد و به ترتیب ٠/٧٩ و ٠/٨٦ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی