پرسشنامه اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۱
ابعاد پرسشنامه ۱۴
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان ﻣﺎرﮐﻠﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻠﺪو
مخفف EMI - ۲
نام انگلیسی پرسشنامه Exercise Motivations Inventory - ۲

توضیحات تکمیلی

ﻧﺴﺨﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ سیاهه اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ورزش در ﺳﺎل ١٩٩٣ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﻠﻨﺪ و ﻫﺎردي ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت در ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎرﮐﻠﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻠﺪو در ﺳﺎل ١٩٩٧ ﻧﺴﺨﻪ دوم EMI-٢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٥١ ﮔﻮﯾﻪ دارد .در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ (١٣٩٢) رواﯾﯽ ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎدان رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ٠/٧٠ تا ٠/٩٠ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی