پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺰ
مخفف ARI
نام انگلیسی پرسشنامه Academic Resilience Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه ﺗﺎب آوري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺰ در ﺳﺎل ٢٠٠٤ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل ٢٠٠٩ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وو ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ. ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٤٠ ﺳﻮال را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﺮان، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ سلطانی نژاد، آسیایی، ادهمی، توانایی یوسفیان (١٣٩٣) ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ در ﻫﻨﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ٢٩ ﺳﻮال ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺰ (٢٠٠٤) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ ٤٠ ﺳﻮاﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد وي ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن را در ﺣﺪود ٠/٨٩ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ وي ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ. در اﯾﺮان ﺳﻠﻄﺎنﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٣) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت روانﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ . آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزي ﺑﯿﻦ ٠/٦٣ ﺗﺎ ٠/٧٧ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ ٠/٦٢ ﺗﺎ ٠/٧٦ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺎ روش ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ١١ ﺳﻮال ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از٠/٣ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺴﺎوي ﺑﺮ روي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮ روي ٢٩ ﺳﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

۲۰۰۴

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان

۱۹۸۰

پرسشنامه تاثیر ارزشیابی مستمر در پیشرفت تحصیلی

۱۳۸۱