پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان ﮔﯿﺒﻬﺎردت و همکاران
مخفف RHHI -۲۴
نام انگلیسی پرسشنامه Revised Health Hardness Inventory - ۲۴

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ٢٤ ﻣﺎده و ٤ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ارزش ﺳﻼﻣﺖ (HV)، ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ (IHLOC)، ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ (EHLOC) و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺳﻼﻣﺖ ادراك ﺷﺪه (PHC) را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺒﻬﺎردت، ون در دوف و پائول (٢٠٠١) ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻣﺎده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺒﻬﺎرت و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ (٢٠٠١) ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ارزش ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﺎرﮔﺮي دروﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﺎرﮔﺮي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎﯾﺘﺴﮕﯽ ﺳﻼﻣﺖ ادراك ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٩، ٠/٦٦، ٠/٦٧ و ٠/٦٩ و در ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٨، ٠/٦٥،٠/٥٨ و ٠/٧٦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ترشابی، بهرامی احسان و پورنقاش تهرانی (١٣٨٩)، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ٠/٥٨ و ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ٠/٧١ و ٠/٨٢ ﺑﻮد. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﯿﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس٠/٩١ و ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ٠/٧٤ ﺗﺎ ٠/٩١ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺳﻄﺢ ٠/٩٥ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ مقدار رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس، ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ٤ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ارزش ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﻒ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺳﻼﻣﺖ ادراك ﺷﺪه اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺗﺮﺷﺎﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ١٣٨٩).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۱۳۹۲

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه سبک های دفاعی ۴۰ سؤالی

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۳۰ سؤالی

۲۰۰۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت سازمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت اجتماعی

۱۳۹۳