پرسشنامه تفکر سازنده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان اسپتاین و مایر
مخفف CTI
نام انگلیسی پرسشنامه Constructive Thinking Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه تفکر سازنده توسط اسپتاین و مایر (١٩٩٠)، تهیه و تنظیم شده است که این پرسشنامه دارای ٣٠ سوال می‌باشد . رودبندی و همکاران (١٣٩٠)، پایایی پرسشنامه تفکر سازنده را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٦ بدست آورده اند و نیز اسپتاین و مایر (١٩٩٠)، پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ٠/٩٥به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تفکر قطعی نگر

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک‌های تفکر در مربی‌های ورزشی

۱۹۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تفکر انتقادی

۲۰۰۳

پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا

۱۹۹۰

پرسشنامه تفکر استراتژی

۱۳۹۳

پرسشنامه سبک های تفکر