پرسشنامه تمایزیافتگی خود - فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان دریک
مخفف DSI -SF
نام انگلیسی پرسشنامه Differentiation of Self Inventory - Short Form

توضیحات تکمیلی

سیاهه ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ درﯾﮏ در ﺳﺎل ٢٠١١ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ ٢٠ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﺎﯾﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. درﯾﮏ (٢٠١١) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس را از ﻃﺮﯾﻖ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد. وي ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ٠/٨٨، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻦ ٠/٨٥، ﺑﺮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ٠/٧٩ و ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ٠/٧٩ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي وﺟﻮد ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد. در اﯾﺮان، ﻓﺨﺎري، ﻟﻄﯿﻔﯿﺎن و اﻋﺘﻤﺎد (١٣٩٣) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت روانﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٧٨، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻦ ٠/٦٧، واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ٠/٤٨، ﻫﻢآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ٠/٧٦ و ﺑﺮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ٠/٧٣ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ٤ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

۱۹۹۸

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه کوتاه سنجش کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

۱۹۹۶

پرسشنامه نگرش های عشق - فرم کوتاه

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺳﺨﺖروﯾﯽ - فرم کوتاه

۱۹۸۲

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون - فرم کوتاه

۱۹۸۹