پرسشنامه جرأت ورزی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۷۵
نویسندگان گمبریل و ریچی
مخفف AT
نام انگلیسی پرسشنامه Assertion Inventory

توضیحات تکمیلی

مقیاس جرأت ورزی توسط گمبریل و ریچی در سال ١٩٧٥ تهیه و تنظیم گردیده است و شامل ٢٢ گویه می باشد . آمالی خامنه ای (١٣٧٣)، ضریب پایایی به دست آمده بر روی ٤٠ دانش آموز دختر دوره راهنمایی با فاصله زمانی ٢٦ روز در مورد نرخ بروز رفتارها ٠/٨٢=r و در مورد درجه ناراحتی احساس شده ٠/٦٧=r به دست آورد زارع و خرمایی (١٣٩٥) در پژوهشی روی ٣١٧ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز، ویژگی های روان سنجی مقیاس جرأت ورزی سازگارانه و پرخاشگرانه را مورد بررسی قرار دادند نتایج تحلیل عاملی وجود دو عامل جرأت ورزی سازگارانه و جرأت ورزی پرخاشگرایانه را در این مقیاس مورد تأیید قرار داد. هم چنین، ضرایب آلفای کرونباخ نشان داد که خرده مقیاس جرأت ورزی سازگارانه با ضریب ٠/٧١ و خرده مقیاس جرأت ورزی پرخاشگرایانه با ضریب ٠/٧٢ از پایایی مناسبی برخوردارند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری جرأت ورزی

مبانی نظری بیمه کشاورزی

پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری

۱۹۸۲

پرسشنامه تعلل ورزی

۲۰۰۰