پرسشنامه حالت فراشناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان انیل و عابدی
مخفف SMI
نام انگلیسی پرسشنامه State Metacognition Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه حالت فراشناختی توسط انیل و عابدی (١٩٩٦) ساخته شده و توسط نویدی (١٣٨٣، به نقل از ابافت، ١٣٨٨) ترجمه شده است. پرسشنامه حالت فراشناختی، ابزاری است که تفکر سطوح بالاتر یا مهارت های فراشناختی را می سنجد. این پرسشنامه از ٢٠ سوال تشکیل شده است.ضرایب پایایی گزارش شده برای این پرسشنامه از ٠/٧٠ تا ٠/٨٣ متغیر بوده است. همچنین برای، بررسی روایی سازه، رابطه اندازه های حالت فراشناختی با پیشرفت تحصیلی ملاک قرار گرفت که با توجه به همبستگی دو متغیر ذکر شده این پرسشنامه دارای روایی کافی است (انیل و عابدی، ١٩٩٦). در پژوهش ابافت (١٣٨٨) پایایی پرسشنامه حالت فراشناختی با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب ٠/٧٥ و ٠/٧٥ و ضرایب پایایی برای مقیاس آگاهی با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف ٠/٧٥ و ٠/٧٥ بدست آمد. این ضرایب برای مقیاس راهبرد شناختی، ٠/٥٠ و٠/٥٤ و برای مقیاس برنامه ریزی ٠/٥٦ و ٠/٤٢ برای مقیاس خود باز بینی ٠/٥١ و ٠/٥٩ می باشد. پژوهش بختیار پور (١٣٩١)، برای تعیین اعتبار سازه پرسشنامه یاد شده از طریق همبسته نمودن نمرة آن با پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودگردان مشخص شد که همبستگی مثبت معنی داری بین آن ها وجود دارد که بیانگر برخورداری پرسشنامه حالت فراشناختی از اعتبار لازم می باشد (٠/٠٠١ = P،٠/٥٤ = r) . اعتبار این پرسشنامه زیر نظر متخصصان تأیید شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب

۱۹۸۴

پروتکل درمان فراشناختی

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰

پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی

۱۹۸۶

پرسشنامه ابراز خشم صفت ، حالت اسپیلبرگر ۲

۲۰۰۳

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

۲۰۰۲

پرسشنامه اضطراب حالتی - صفتی

۱۹۷۰

مبانی نظری مهارت های فراشناختی

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

۱۳۸۰