پرسشنامه حل مسئله اجتماعی - تجدید نظر شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان دزوریلا و همکاران
مخفف SPSI -R
نام انگلیسی پرسشنامه Social Problem-Solving Inventory –Revised

توضیحات تکمیلی

سیاهه حل مسئله اجتماعی شامل ٢٥ گویه است و توسط دزوریلا، نزو و مایدو اولیورز (٢٠٠٢) تهیه و تنظیم شده است . دزوریلا و همکاران (٢٠٠٢) پایایی این پرسشنامه را بین ٠/٦٨ تا ٠/٩١ و ضریب آلفای آن را بین ٠/٦٩ تا ٠/٩٥ گزارش کرده اند. همچنین روایی سازه این پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی با دیگر مقیاس های حل مسئله و سازه های روانشناختی همپوش، تایید کرده ند. مخبری، درتاج و دره کردی (١٣٩٠)، ضریب آلفای ٠/٨٥ را برای پنج عامل سنجیده شده و ضریب پایایی بازآزمایی ٠/٨٨ را برای پرسشنامه حل مسئله اجتماعی بدست آوردند. اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند