پرسشنامه خردگرایی – تجربه گرایی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۹
نویسندگان اﭘﺴﺘﯿﻦ و ﭘﺎﺳﯿﻨﯽ
مخفف REI
نام انگلیسی پرسشنامه Rational-Experiential Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه خردگرایی-تجربه گرایی را اﭘﺴﺘﯿﻦ و ﭘﺎﺳﯿﻨﯽ در ﺳﺎل ١٩٩٩ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٤٠ ﺳﻮال دارد اﻣﺎ درﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن در اﯾﺮان، ﺳﻮاﻻت آن ﺑﻪ ٢٢ ﺳﻮال ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ. اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎﯾﯽ (١٣٩١) ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﺳﻼدك، بوند و فیلیپس در ﺳﺎل ٢٠١٠ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت روانﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ رواﯾﯽ ﺳﺎزه و رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن از رش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ٠/٩٠ و ﺑﺮاي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ را ٠/٨٤ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. رﺿﺎﯾﯽ (١٣٩١) ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮالﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ و ﻗﺪرت ﺗﻤﯿﺰ ﺳﻮالﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد و ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ را در ﺣﺪﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ و ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎس ﺷﻬﻮدﮔﺮاﯾﯽ و ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٨٠ و ٠/٧٧ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٩٤ و ٠/٩٠ ﺑﻮد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازارگرایی

مبانی نظری کمال گرایی

پرسشنامه کمال گرایی ورزشی چند بعدی (mps)

پرسشنامه سنجش مشتری گرایی

۲۰۰۲

پرسشنامه تجربه برند

۲۰۱۱

پرسشنامه تکلیف گرایی و خودگرایی در ورزش

۱۹۹۲

پرسشنامه تجربه بارداری

۲۰۰۸

پرسشنامه کمال گرایی

۲۰۰۴

پرسشنامه بازارگرایی

۱۹۹۰

مبانی نظری کمال گرایی