پرسشنامه خلاقیت هیجانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۹
نویسندگان آوریل
مخفف ECI
نام انگلیسی پرسشنامه Emotional Creativity Inventory

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را آورﯾﻞ در ﺳﺎل ١٩٩٩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن، ﮐﺎرآﯾﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ٣٠ ﭘﺮﺳﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. آورﯾﻞ (١٩٩٩) ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ٠/٩١ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد آﻣﺎدﮔﯽ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ، ﺻﺪاﻗﺖ و ﺑﺪاﻋﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ٠/٨٠،٠/٨٩، ٠/٨٠، ٠/٨٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ، ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. اﺑﻌﺎد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻋﺎم را دادﻧﺪ. در اﯾﺮان، ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ، ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ و اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ (١٣٨٧) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٦٨ و ٠/٦٥ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورزﺷﮑﺎر و ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﺟﻮﮐﺎر و اﻟﺒﺮزي (١٣٨٨)، ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار اﺳﮑﺮي و ارزشﻫﺎي وﯾﮋه ﺑﺎﻻﺗﺮ از وﺟﻮد ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪاﻋﺖ، آﻣﺎدﮔﯽ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ/اﺻﺎﻟﺖ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ ٠/٩٠ و ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد ﺗﺎزﮔﯽ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ/اﺻﺎﻟﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮاﯾﺐ ٠/٨٣، ٠/٨٢، و ٠/٦٨ را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش هیجانی

پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

مبانی نظری خلاقیت

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

۲۰۰۹

مبانی نظری خلاقیت