پرسشنامه خود گزارشی هوش معنوی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان کینگ
مخفف SISRI
نام انگلیسی پرسشنامه Spiritual Intelligence Self- Report Inventory

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هوش معنوی از جمله ابزارهایی است که برای سنجش هوش معنوی در سال ٢٠٠٨ توسط کینگ طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه دارای ٢٤ گویه است و هر چه فرد نمره بالاتری در این پرسشنامه بگیرد دارای هوش معنوی بیشتری است. در نسخه انگلیسی این پرسشنامه (کینگ، ٢٠٠٩) آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ٠/٩٢ و برای زیرمقیاس های آن به ترتیب این گونه به دست آمده است: زیر مقیاس CET دارای آلفای ٠/٨٧،PMP داری آلفای ٠/٧٨، TA دارای آلفای ٠/٨٧ و CSE دارای آلفای ٠/٩١ بودند. در یک مطالعه در ایران نیز روایی صوری و محتوایی پرسشنامه براساس نظر متخصصان تأیید شد. پایایی ابعاد پرسشنامه نیز به این صورت به دست آمد: تفکر وجودی انتقادی ٠/٧٦، تولید معنای شخصی ٠/٧٨، بسط هوشیاری ٠/٧٢، و آگاهی متعالی ٠/٨٠. پایایی کل پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ ٠/٩١ به دست آمد (حریری و زرین آبادی، ١٣٩٠). پایایی آزمون بازآزمون پرسشنامه نیز در یک مطالعه ٠/٦٧ گزارش شد (خدابخشی کولایی، حیدری، خوش کنش و حیدری، ١٣٩٢).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه هوش معنوی

۱۳۹۰

پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

مبانی نظری هوش معنوی

پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

پرسشنامه بهزیستی معنوی

۱۹۸۲

مبانی نظری معنویت در محیط کار

مبانی نظری هوش معنوی

مبانی نظری معنویت در محیط کار

مبانی نظری هوش معنوی