پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان ﮔﺎدرﯾﻮ و ﺑﻠﻮﻧﺪﯾﻦ
مخفف CICS
نام انگلیسی پرسشنامه Coping Inventory in Competitive Sport

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي در ورزش رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﺎل ٢٠٠٢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎدرﯾﻮ و ﺑﻠﻮﻧﺪﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺻﻞ ﺷﺎﻣﻞ ١٠ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس و ٣٩ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮاﻻت آن ﺑﻪ ٣٤ ﺳﻮال ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٩ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺎدرﯾﻮ و ﺑﻠﻮﻧﺪﯾﻦ (٢٠٠٢) ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ـ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي ورزﺷﮑﺎران در ورزش رﻗﺎﺑﺘﯽ، در داﻣﻨﻪاي از٠/٦٧ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺎ ٠/٨٧ در ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪاي، ﺑﺮاز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪل ١٠ ﻋﺎﻣﻠﯽ، و ﺑﺮﺗﺮي اﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎي دو، و ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد. در اﯾﺮان حسنی، شهابی کاسب و زیدآبادی (١٣٩٣) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت روانﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪ: ﮐﻨﺘﺮل اﻓﮑﺎر ٠/٦٤، ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي ذﻫﻨﯽ ٠/٦٦، آرامﺳﺎزي ٠/٦٧، ﻣﯿﺰان ﺗﻼش ٠/٦٤، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ٠/٧٦، ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻤﺎﯾﺖ ٠/٨٠، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ٠/٦١، ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ٠/٧٠، ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن/ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ٠/٦٢. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي وﺟﻮد ٩ ﺳﺎزه را در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد. ﭼﻬﺎر ﺳﻮال ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي، ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺪف ﻋﺎﻣﻞ دﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی