پرسشنامه راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان اندلر و پارکر
مخفف CISS
نام انگلیسی پرسشنامه Coping Inventory for Stressful Situations

توضیحات تکمیلی

راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﻟﺮ و ﭘﺎرﮐﺮ (١٩٩٤) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺒﺮزاده، ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮاي ﺳﺒﮏﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ١٣٩٠ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺳﺮﻣﺪ، ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺣﺠﺎزي، ١٣٧٧). اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ ٤٨ ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ٤٥ ﺳﻮال دارد . اﻧﺪﻟﺮ و ﭘﺎرﮐﺮ (١٩٩٤) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﺪار ٠/٩٢، ﺳﺒﮏ ﻫﯿﺠﺎنﻣﺪار ٠/٨٢، و ﺳﺒﮏ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ را ٠/٨٥، ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺪﻟﺮ و ﭘﺎرﮐﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﺮان، رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮﯾﺸﯽ (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﮑﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، ١٣٨٧) ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﮑﺮي و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٧) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﺪار ٠/٧٥، ﻣﻘﺒﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎنﻣﺪار، ٠/٨٢ و ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺒﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ٠/٧٣ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه ارزیابی بخش بندی، بازار هدف و موقعیت یابی

۱۳۹۵

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

پروتکل درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه استرس ناشی از هواداری ورزشی

۱۳۹۳

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه استرس شغلی

۱۹۹۰