پرسشنامه رضایت زناشوئی اینریچ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان فاورز و السون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه ENRICH Marital Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه رضايت زناشوئي اينريچ توسط فاورز و السون (١٩٨٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٥ گویه می باشد. اعتبار رضایت زناشوئی اینریچ در سال ٢٠٠٠ توسط السون به دست آمده است. وی نشان داد که اعتبار باز آزمائی پرسشنامه برای هر خرده آزمون به ترتیب ٠/٨٦، ٠/٨١، ٠/٩٠، ٠/٩٢ بوده است (نقل از دالوند، ١٣٩٢). دالوند (١٣٩٢) براي تعيين پايايي پرسشنامه رضایت زناشویی از روش های آلفاي كرونباخ و تنصیف استفاده کرده است كه براي كل پرسشنـامه به ترتیب برابر با ٠/٩٠ و ٠/٨٧ به دست آمده است که بيانگر ضرايب پايايی مطلوب پرسشنامه حاضر می باشد. مطابق جدول زیر ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه ها توسط دالوند به دست آمده است. ضرايب پايايي پرسشنامه رضایت زناشویی بين ٠/٥٣ تا ٠/٩٠ نوسان دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عدالت زناشوئی

۱۳۹۰