پرسشنامه رضایت شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان اشکانی
مخفف JSI
نام انگلیسی پرسشنامه Job Satisfaction Inventory

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٢٨ سوال می باشد و توسط اشکانی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. مطالعات انجام شده توسط كندال و هيولين (١٩٦٩و١٩٧٢) ضريب پايايي این پرسشنامه را ٠/٩٢ تا ٠/٨٩ و براي خرده آزمون ها در مطالعه اول بين ٠/٥٩ تا ٠/٩٢ و در مطالعه دوم٠/٦٢ تا ٠/٩٢ بدست آورده است (اعتباريان و اميدپناه، ١٣٨٧).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی