پرسشنامه رفتار ذخیره ای (احتکار) تجدید نظر شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان ویل و ویلسون
مخفف SI -R
نام انگلیسی پرسشنامه Saving Inventory- Revised

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تجديد نظر شده احتکار توسط ويل و ويلسون (٢٠٠٥) تهيه و تنظيم شده است و شامل ٢٣ گويه است. محمدزاده (١٣٨٨) ضريب همساني دروني کل را براي پرسشنامه رفتار ذخيره اي ٠/٩٢گزارش کرده است. همچنين اين ضريب براي سه مقياس فرعي به ترتيب ٠/٨٨، ٠/٩١ و ٠/٨٧ به دست آورده است. همچنين ضريب پايايي کل پرسشنامه و زير مقياس ها (درهم ريختگي، مشکل در دور ريختن، گردآوري) به ترتيب ٠/٨٦، ٠/٨٩، ٠/٩٠ و ٠/٧٨ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

تأثیر رویداد - تجدیدنظر شده

۱۹۹۷

پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک دلبستگی

۱۹۹۰

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ - تجدیدنظر شده

۲۰۰۴