پرسشنامه روابط موضوعی و واﻗﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﯽ بل

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۵
نویسندگان بل
مخفف BORRTI
نام انگلیسی پرسشنامه Bell Object Relations and Reality Testing Inventory

توضیحات تکمیلی

ﺑﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رواﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و واﻗﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﯽ را در ﺳﺎل ١٩٩٥ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٤٥ ﺳﻮال ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ رواﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ٤٥ ﺳﻮال ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ واﻗﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ٩٠ ﺳﻮال را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ، ﺗﻮانﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎً از ٤٥ ﺳﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ (ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ) اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻓﺮم، ﺑﺎ ﻧﺎم (BORRTI Form O) FORM O ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. ﺑﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس رواﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ٢ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﯿﻦ ٠/٥٨ ﺗﺎ ٠/٩٠ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ١٣ ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﯿﻦ٠/٦٥ ﺗﺎ٠/٨١ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺠﻨﯿﻦ ﺑﻞ ١٩٩٥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎس رواﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﻘﯿﺎس درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺸﺮده رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ BPRS، ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ PANSS،SCL-٩٠-R،MMPI و اﻧﺪازهﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ (ﮔﻠﺪﻣﻦ، ٢٠٠٥). اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎﻗﻠﯽ زاده (١٣٨٨) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﭘﺪر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ٠/٦٠، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ ٠/٦٤،ﺧﻮد ﻣﯿﺎنﺑﯿﻨﯽ ٠/٨٠، و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ٠/٦١. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رواﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و واﻗﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻞ در ﺳﺎل ٩٠-٨٩ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ از ٠/٦٦ ﺑﺮاي ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ٠/٨٨ ﺑﺮاي ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ (هادی نژاد، طباطباییان و دهقانی، ١٣٩٢).