پرسشنامه روانشناختی بد رفتاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان فیدل
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

سیاهه روانشناختی بدرفتاري توسط فيدل (١٩٨٩)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٤ گویه می‏باشد. جهانی (١٣٨٠) پایایی پرسشنامه بدرفتاري روانشناختی والدین را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٠درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷