پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۴
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان مارک استروم و همکاران
مخفف PIES
نام انگلیسی پرسشنامه Psychosocial Inventory of Ego Strengths

توضیحات تکمیلی

سیاهه روان شناختی قدرت ایگو توسط مارک استروم، سابینو، تورنر و برمن (١٩٩٧) ساخته شده است که ٨ نقطه قدرت ایگو (امید، خواسته، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرد ) را می سنجد و دارای ٦٤ سوال است. استروم و همکاران (١٩٩٧) به عنوان سازندگان این پرسشنامه، روایی و پایایی این پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند.آنها روایی صوری، محتوا و سازه این پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند و همچنین برای بررسی پایایی آن از روش محاسبه ضریب آلفای کرنباخ، آن را ٠/٦٨ گزارش کردند. الطافی (١٣٨٨) نیز آلفای کرونباخ سیاهه را بر روی نمونه ای ایرانی ٠/٩١ و پایایی دو نیمه سازی مقیاس را ٠/٧٧ گزارش کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه شناسایی منابع قدرت مدیران

۱۳۹۱

پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده

۱۳۸۲

پرسشنامه مقیاس تاکتیک های اعمال قدرت

۱۳۹۱

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

۱۳۸۶

پرسشنامه قدرت ریسک

۱۳۹۲