پرسشنامه رﺟﺤﺎن رﻏﺒﺖ ﺷﻐﻠﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۴۴
نویسندگان آﻣﺎﺑﺎﯾﻞ و همکارن
مخفف WPI
نام انگلیسی پرسشنامه Work Preference Inventory

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺟﺤﺎن ﯾﺎ رﻏﺒﺖ ﺷﻐﻠﯽ آﻣﺎﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺮدي در ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺳﺎل ١٩٩٤ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎﺑﺎﯾﻞ، هیل، هنسی و تیق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺣﺎوي ٣٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آﻣﺎﺑﺎﯾﻞ و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٩٤) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﭘﮋوﻫﺶ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ١٣٢٣ ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺟﺮا ﺷﺪ، ٠/٧٩ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آنﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﻓﺎﺻﻪ زﻣﺎﻧﯽ دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮاﺑﺮ٠/٧٩، در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ٧٦/٧٠، در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﯽ ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٦٧، در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻬﻞ و دو ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٨٢، در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٧٠ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻼﯾﯽ (١٣٩٣) ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ برابر ٠/٧٣ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ

۱۳۸۸

پرسشنامه رﻏﺒﺖﺳﻨﺞ ازدواج ﻧﺴﺨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ (ﭘﺮﺳﺎد)

۱۳۸۳

پرسشنامه ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﻐﻠﯽ

۱۳۹۱