پرسشنامه سازگاری دانش آموزان مدرسه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان سينها و سینگ
مخفف AISS
نام انگلیسی پرسشنامه Adjustment Inventory for School Students

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سازگاري در سال ١٩٩٣ توسط سينها از دانشگاه شانكار و سينگ از دانشگاه پانتا، تدوين و به وسيله ابوالفضل كرمي ترجمه گرديد. اين پرسشنامه درصدد است تا دانش آموزان با سازگاري خوب را از دانش آموزان با سازگاري ضعيف در سه حوزه سازگاري جدا سازد و شامل ٦٠ گویه می باشد. سینها و سینگ (۱۹۹۳، ترجمه ی ابوالفضل کرمی، ۱۳۷۷) فرم نهایی این پرسشنامه را بر روی نمونه ی ۱۹۵۰ نفری (۱۲۰۰ پسر و ۷۵۰ دختر) از دانش آموزان دبیرستانی که از چهل دبیرستان به تصادف انتخاب شده بودند، اجرا نموده و به کمک داده های گردآوری شده، پرسشنامه را برای جمعیت هدف هنجاریابی نمودند. ضریب پایایی به سه طریق تعیین شد که با استفاده از سه روش دو نیمه کردن، آزمون- بازآزمون و کودر- ریچاردسون نشان داده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدرسه هوشمند

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پرسشنامه علل بی انگیزگی دانش آموزان ابتدایی

۱۳۸۸

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

۱۹۹۲

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه

۲۰۰۴