پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۶۸
نویسندگان سینها و سینگ
مخفف AISS
نام انگلیسی پرسشنامه Adjustment Inventory Sinha & Sing

توضیحات تکمیلی

سیاهه سازگاری توسط سینها و سینگ (١٩٦٨) تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٦٠ سوال می‌باشد . پژوهشگران مؤسسه راهبرد پایایی پرسشنامه مذکور را با استفاده از روش آلفای کرونباخ بالاتر از٠/٧٠ گزارش کردند . روایی این پرسشنامه نیز توسط اساتید متخصص و همکار مؤسسه مورد تأیید قرار گرفت .