پرسشنامه سبک هویّت ۶ درجه ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان برزونسکي
مخفف ISI - ۶G
نام انگلیسی پرسشنامه Identity Style Inventory - Sixth Grade

توضیحات تکمیلی

سیاهه سبک هویّت به منظور ارزيابي جهت‌گيري هويّت افراد توسّط برزونسکي در سال ١٩٨٩ ساخته شد و در سال ١٩٩٢ مورد تجديدنظر قرار گرفت اين آزمون يک ابزار خودگزارشي ٤٠ عبارتي است ﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ (١٩٩٢) در آخرين نسخه‌ي تجديدنظرشده‌ي خود، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را (٠/٦٢)، ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻨﺠﺎري را ٠/٦٦ و ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺮدرﮔﻢ ـ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ را ٠/٧٣ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ در اﯾﺮان ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ را در ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ غرابی، ﻋﺎﻃﻒ وﺣﯿﺪ، دژﮐﺎم و ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن (١٣٨٤) ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﺒﮏﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﻫﻨﺠﺎري، و ﺳﺮدرﮔﻢ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٥، ٠/٧٢، ٠/٨١، ٠/٨٥ به دست آوردند همچنین ﺣﺠﺎزي، ﻓﺎرﺳﯽﻧژاد و ﻋﺴﮕﺮي (١٣٨٦) در مطالعه ای ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﺒﮏﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٧، ٠/٦٠، ٠/٦٦، ٠/٦٨به دست آوردند ﻓﯿﺾ آﺑﺎدي، ﻓﺮزاد و ﺷﻬﺮآراي (١٣٨٦) ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ٠/٥٩، ٠/٦٤، ٠/٧٨ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺳﺒﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﻫﻨﺠﺎري، و ﺳﺮدرﮔﻢ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ غضنفري (۱۳۸۳) براي کلّ نمونه‌ي تحقيق خود، ضريب آلفاي ٠/٦٨را به دست آورد هم‌چنين براي سه خرده‌مقياس اطّلاعاتي، هنجاري و سردرگم/اجتنابي، ضرايب آلفاي کرونباخ برابر با ٠/٧٧، ٠/٦ و ٠/٦٦ گزارش کرده اند در پژوهش مغانلو، وفايي و شهرآراي (۱۳۸۷) ضرايب آلفاي کرونباخ براي همساني دروني براي سه سبک هويّت اطّلاعاتي، هنجاري و سردرگم/ اجتنابي به ترتيب برابر با ٠/٧٦، ٠/٦٩ و ٠/٦٨ به دست آمده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب

پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون

۱۹۵۹

پرسشنامه درجه بندی افسردگی همیلتون

۱۹۶۰

پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختلال سلوک دانش آموزان (فرم معلمان)

۱۳۸۹

پرسشنامه درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز

۱۹۹۷