پرسشنامه سبک یادگیری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۷۶
نویسندگان کلب
مخفف LSI
نام انگلیسی پرسشنامه Learning Style Inventory

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبک های یادگیری توسط کلب در سال ١٩٧٦ تدوین شد در چند سال اخیر این پرسشنامه درپژوهش های روان شناسی پرورشی و یادگیری به خصوص در تشخیص شیوه های یادگیری و سبک های یادگیری مکرراً مورد استفاده قرار گرفته است . کلب (١٩٨٥) در مطالعه ای، ضریب اعتبار سیاهه سبک های یادگیری را با روش آلفای کرونباخ بین ٠/٧٣ تا ٠/٨٨ و با روش دو نیمه کردن٠/٧١ تا ٠/٨٠گزارش کرد همچنین روائی این پرسشنامه را تأیید کرده است خدادادی اندریه (١٣٩٣)، ضرایب همبستگی برای شیوه یادگیری تجربه عینی ٠/٧٢، برای شیوه یادگیری مشاهده تأملی ٠/٦٨، برای شیوه یادگیری مفهوم سازی انتزاعی٠/٧٦، و برای شیوه یادگیری آزمایشگری فعال ٠/٦٨ گزارش کرده است کاپلن و کیز (١٩٩٥) ، ضریب آلفای کرونباخ ٠/١٢ تا ٠/٧٧ را برای هرچهار مقیاس تجربه عینی، مفهوم سازی انتزاعی، آلفای کرونباخ ٠/٧٧ مشاهده تأملی و آزمایشگری فعال آلفای کرونباخ ٠/٤٠ و همچنین همبستگی ٠/١٨ تا ٠/٤٨ در بین چهار مقیاس به دست آورد یار محمدی (١٣٧٩) آلفای کرونباخ ٠/٧٤ برای شیوه یادگیری تجربه عینی، ٠/٧١ برای شیوه یادگیری مشاهده تأملی ٠/٦٨برای شیوه یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و شیوه یادگیری آزمایشگری فعال ٠/٧٢ بدست آورد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴