پرسشنامه شادکامی آکسفورد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان آرگایل و همکارن
مخفف OHI
نام انگلیسی پرسشنامه Oxford Happiness Inventory

توضیحات تکمیلی

این سیاهه در سال ١٩٨٩توسط آرگایل، مارتین و کراسلند و براساس پرسشنامه افسردگی بک (١٩٧٦) ساخته شده است. مانند آزمون افسردگی بک هر گویه پرسشنامه شادکامی دارای چهار گزینه است. ٢١عبارت از عبارات این پرسشنامه از BDI (پرسشنامه افسردگی بک) گرفته شده و معکوس گردیده و یازده پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه های سلامت ذهنی را پوشش دهد. این پرسشنامه دارای ٢٩ سوال چهارگزینه ای است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت فعلی خودش یکی از آنها را انتخاب نماید. امروزه به طور گسترده ای از این آزمون در پژوهش های مربوط به شادکامی استفاده می شود. آرگایل و همکاران (١٩٨٩) پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ٠/٩٠ و پایایی باز آزمایی آن را طی هفت هفته ٠/٧٨گزارش کرده اند. در پژوهشی که توسط علی پور وآگاه هریس (١٣٨٦) به منظور بررسی اعتبار و پایایی فهرست شادکامی اکسفورد از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه استفاده شد و ٠/٩١ گزارش شده است که نشان دهنده وپايايي مناسب این پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شادکامی

مبانی نظری شادکامی

مبانی نظری شادکامی

پرسشنامه شادکامی کارکنان

۱۳۹۳