پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا - تجدید نظر شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۴۸
نویسندگان گاف
مخفف CPI -R
نام انگلیسی پرسشنامه California Personality Inventory - Revised

توضیحات تکمیلی

این مقیاس برای اولین بار همراه با ١٤ مقیاس دیگر در پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (CPI) توسط گاف (١٩٤٨) مطرح گردید (مارنات، ١٩٩٠، ترجمه : شریفی و نیکخو، ١٣٧٤). ٤٢ سوال از میان ٤٦٢ سئوال نهایی فرم تجدید نظر شده پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (CPI)، به عنوان مقیاس سنجش مسئولیت پذیری مشخص شده است. حمزه لوئی (١٣٧٣) ضریب پایایی این مقیاس را با استفاده از روش تنصیف ٦٠/٠= r گزارش کرده است. موسوی (١٣٧٧) پایایی آن را به سه روش تنصیف، آلفای کرونباخ و گاتمن به ترتیب r=٠/٦٧ r=٠/٦٣و ٦٩/٠= r و اعتبار مقیاس را ٦١/٠=r گزارش نموده است. در پژوهش رضایی (١٣٧٨) پایایی آن با سه روش مذکور، به ترتیبr=٠/٦٣ و r=٠/٦٥ r=٠/٦١ به دست آمده است. توفیقیان (١٣٩٢)، ضریب اعتبار این پرسشنامه را ٠/٥٦ = r به دست آورده است که در سطح ٠/٠٠١ >p معنی دار است. همچنین پایایی پرسشنامه مذکور با سه روش تنصیف، آلفای کرونباخ و گاتمن به ترتیب ٠/٧٧=r=٠/٧١، r وr=٠/٧٩ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

تأثیر رویداد - تجدیدنظر شده

۱۹۹۷

پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک دلبستگی

۱۹۹۰

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ - تجدیدنظر شده

۲۰۰۴