پرسشنامه شخصیت خودشیفته

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان آمز و همکاران
مخفف NPI-۱۶
نام انگلیسی پرسشنامه Narcissistic Personality Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه شخصیت خودشیفته دارای ١٦ جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته است. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است که متشکل از جفت گویه هایی است که پاسخ دهنده باید یکی از آنها را انتخاب نماید و توسط آمز، روز، اندرسون (٢٠٠٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٦ گویه می باشد. محمدزاده (١٣٨٨) اين پرسشنامه را در يك مطالعه زمينه يابي مقطعي، ٣٤٢ دانشجو در سال ١٣٨٧ مورد آزمون قرار داد. ضريب همبستگي بين نمرات پرسشنامۀ شخصيت خودشيفته NPI-١٦ و مقياس خودشيفتگي MCMI-II برابر ٠/٧٧ و معني دار بود. ضريب پايايي بازآزمايي، ضريب همبستگي در تعيين پايايي تنصيفي و ضريب آلفاي كرونباخ در سنجش همساني دروني به ترتيب ٠/٨٤، ٠/٧٤ و ٠/٧٩ محاسبه شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه تیپ های شخصیتی

۱۹۹۱

پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیتی فروشگاه

۱۳۹۰

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه سبک شخصیتی رابینز (PSI-II)

پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی

پرسشنامه ۵ عاملی شخصیت

۱۹۹۱

پرسشنامه تشخیص شخصیت اینیاگرام

۲۰۰۷

مبانی نظری ویژگی های شخصیتی