پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۷۳
نویسندگان بامریند
مخفف PAG
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ٣٠ سوالی شیوه های فرزندپروری (بامریند) که فرم اولیه این پرسشنامه دارای ٣٠ گویه است که توسط دیانا بامریند (١٩٧٣) طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه توسط حسین پور (١٣٨١) ترجمه شده است. این پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می کند. براساس نتایج بررسی های بوری (١٩٩١)، ضرایب اعتبار برای سبک های آسان گیر، مستبدانه و مقتدرانه به ترتیب برابر با ٠/٨١، ٠/٨٦ و ٠/٧٨ به دست آمده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ توسط دانش، رضابخش، بهمنی و سلیمی نیا (١٣٩٠) برای سبک آسان گیرانه ٠/٧٦، برای سبک مستبدانه ٠/٧٩ و برای سبک مقتدرانه٠/٨٤ به دست آمده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

مبانی نظری شیوه های فرزندپروری

مبانی نظری تنیدگی والدینی

مبانی نظری سبک تربیتی والدین

مبانی نظری سبک های فرزند پروری

پرسشنامه انتظارات والدین از مدرسه

۱۳۸۱

پرسشنامه اقتدار والدین

۱۹۹۱

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان–تجدید نظر شده

۱۹۸۷

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

۱۹۶۴

پرسشنامه الزامات نظام جانشین پروری

۱۳۸۹