پرسشنامه عزت نفس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۸
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۶۷
نویسندگان کوپراسمیت
مخفف SEI
نام انگلیسی پرسشنامه Self­Esteem Inventory

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت یکی از معروف‌‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزارهای برای سنجش عزت نفس است که در سال ١٩٦٧ توسط کوپراسمیت ساخته شد. این پرسشنامه دارای ٥٨ ماده به صورت بلی و خیر است. نیسی (١٣٦٣، به نقل از حجت خواه، ١٣٧٥) این پرسشنامه را نخست ترجمه و سپس برای آن ضرایب پایایی و روایی را محاسبه کرد. میزان روایی آزمون که از طریق همبستگی میان نمره های این آزمون با معدل سال آخر ٢٣٠ دانش آموز دختر و پسر به دست آمده بود، برای پسران ٠/٩٦ و برای دختران ٠/٧١ بدست آمد. همچنین میزان پایایی نیز با روش آزمون بازآزمون برای پسران ٠/٩٠ و برای دختران ٠/٩٢ بود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴