پرسشنامه علائم مرضی کودک ویرایش چهارم

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱۰
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان گادو و اسپرافکین
مخفف CSI - ۴
نام انگلیسی پرسشنامه Child Symptom Inventory – ۴

توضیحات تکمیلی

سیاهه علائم مرضی کودک مقیاس درجه بندی رفتار است که اسپرافکین و گادو به منظور غربال اختلالهای رفتاری و هیجانی برای کودکان ٥ تا ١٢ سال طراحی کرده اند (اسپرافکین و گادو، ١٩٩٤). فرم اولیه این سیاهه در سال ١٩٨٤ براساس طبقه بندی DSM-III تهیه شد بعدها در سال ١٩٨٧ فرم CSI-III-R به دنبال طبقه بندی DSM-III-R ساخته شد که سوالهای آن همانند فرمهای قبلی علاوه بر تناسب و قابل فهم بودن آن براساس نوع موقعیت و اطلاعاتی که دارا بودند تا حدی متفاوت بود پرسشنامه حاضر شامل ١١٠ سؤال می باشد و ویرایش چهارم این پرسشنامه است که توسط گادو و اسپرافکین (٢٠٠٢) تهیه و تنظیم شده است . شمسی (١٣٩٢) در مطالعه ای پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤ به دست آورد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است محمداسماعیل (١٣٨٦) در مطالعه ای روی ١١٣٤ نفر از دانش آموزان ٦ تا ١٢ سال از مدارس ابتدایی و راهنمایی (٧١٥ نفر کودک عادی، ٤١٩ نفر کودک دارای اختلال)، این پرسشنامه را هنجاریابی کرده است پس از بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه از جمله اعتبار به روشهای بازآزمایی، همبستگی درونی، همسانی درونی و روایی شامل: روایی محتوایی، روایی وابسته به ملاک و روایی تفکیکی، نتایج نشان داد که ضرایب اعتبار فرم والد سیاهه به روش بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته برای ١١ اختلال از ٠/٢٩ برای اختلال هراس اجتماعی تا ٠/٧٦ برای اختلال سلوک برآورد شد که به استثناء اختلال هراس اجتماعی همگی در سطح ٠/١٠ معنادار بودند از سویی همسانی درونی نمرات شدت سیاهه علائم مرضی کودک، حاکی از همبستگی میان گویه ها و ساختار زیربنایی یکسان گویه های مقیاس بود در بررسی محتوایی، وجود اظهارنظرها و داوریهای مثبت متخصصان در مورد همگونی و مناسبت محتوای CSI-٤ با حیطه مورد سنجش، روایی محتوایی سیاهه را به مثابۀ ابزار شناسایی و غربال اختلال رفتاری و هیجانی در کودکان مورد تأیید قرارد داد و روایی وابسته به ملاک سیاهه مذکور، با مقایسه نمرات مقوله های سیاهه با تشخیصهای مبتنی بر روانپزشکی مورد ارزیابی قرار گرفته و حساسیت و ویژگی بالای اکثر اختلالات موجود در سیاهه به ویژه سیاهه والدین حاکی از روایی ملاکی این ابزار است .