پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان ﺷﺎﺋﻮﻓﻠﯽ و همکاران
مخفف MBI
نام انگلیسی پرسشنامه Maslach Burnout Inventory

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺴﻠﺶﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺋﻮﻓﻠﯽ، مرتنز، مارکوس-پینتو، سالونوا و بارکر (٢٠٠٢) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ١٥ ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﺷﺎﺋﻮﻓﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٢) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ٠/٨٢، ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ٠/٧٠ و ﻓﻘﺪان ﮐﺎرآﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ٠/٧٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﯿﺦ ﺷﺒﺎﻧﯽ، ﺑﺬراﻓﮑﻦ و ﻋﺰﯾﺰي (١٣٩٢) رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻪ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ذﮐﺮ ﺷﺪه را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٨ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

۲۰۰۴

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

۲۰۰۴

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

۱۹۸۱

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی