پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۱
نویسندگان مسلش و جکسون
مخفف MBI
نام انگلیسی پرسشنامه Maslach Burnout Inventory

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه، رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی شغلی است. این آزمون که توسط مسلش و جکسون (١٩٨١) ساخته شده است و ٢٢ ماده دارد مسلش و جکسون (١٩٨١) اعتبار این آزمون را با استفاده از آلفای کرونباخ برای خستگی هیجانی (فرسودگی هیجانی)، ٠/٩٠، برای مسخ شخصیت ٠/٧٩، و برای فقدان موفقیت شخصی ٠/٧١ گزارش کرده اند. روایی و اعتبار این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط فیلیان (١٣٧١) مورد تایید قرار گرفته و طبق گزارش وی ضریب اعتبار آن ٠/٧٨ برآورد شده است همچنین ایوانکی شراب (١٩٨١) اعتبار درونی مولفه های خستگی هیجانی را ٠/٩٠، مسخ شخصیت ٠/٧٦، و احساس کفایت شخصی ٠/٧٦ به دست آورده اند (نقل از جعفریان، ١٣٩٢). احمدی و شیخ علیزاده (١٣٨٥) در مطالعه ای، ضریب اعتبار این آزمون را از طریق آلفای کرونباخ ٠/٨٠محاسبه کرده اند . همچنین، خالدی (١٣٧٥) اعتبار خرده مقیاس های این پرسشنامه را برای خستگی هیجانی٠/٩٠، مسخ شخصیت ٠/٦٥، و برای احساس کفایت شخصی ٠/٨١گزارش کرده است (نقل از جعفریان، ١٣٩٢) .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان