پرسشنامه مشکلات بین فردی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان بارخام و همکارن
مخفف IIP
نام انگلیسی پرسشنامه Inventory of Interpersonal Problems

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦﻓﺮدي ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮدﮔﺰارش دﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎي آن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦﻓﺮدي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺻﻞ ٣٢ ﮔﻮﯾﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎرﺧﺎم، هاردی و استراپ (١٩٩٦) آﻧﺮا ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي آن ﺑﻪ ٢٩ ﺳﻮال ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ. در اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﺢ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٢) ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد ﺻﺮاﺣﺖ و ﻣﺮدم آﻣﯿﺰي ٠/٨٣ ، ﮔﺸﻮدﮔﯽ ٠/٦٣، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮان ٠/٦٠، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي٠/٨٣، ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮي ٠/٧١، و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ٠/٦٣ و ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا ﺑﯿﻦ اﯾﻦ آزﻣﻮن و آزﻣﻮن آﻟﮑﺴﯽﺗﯿﻤﯿﺎ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﺳﺎزه وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ٢٩ ﺳﻮال را از ٣٢ ﺳﻮال ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نیروی مقاوم فردی

پرسشنامه بررسی مشکلات شبکه عبور و مرور شهری از نظر افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه مشکلات ناباروری

۱۹۹۹

مبانی نظری مشکلات رفتاری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ توانایی فردی در جمعیت کاری

۱۹۹۶

پرسشنامه هویت فردی

۱۳۹۱

پرسشنامه تعارض فردی

۱۳۸۹

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی

۱۳۹۳