پرسشنامه مشکلات ناباروری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۹
نویسندگان نیوتن و همکارن
مخفف FPI
نام انگلیسی پرسشنامه Fertility Problem Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺑﺎروري ﮐﻪ در اﺻﻞ سیاهه ﻣﺸﮑﻼت ناﺑﺎروري ﻧﺎم دارد در ﺳﺎل ١٩٩٩ ﺗﻮﺳﻂ نیوتن، شراد و گلاوس در ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻟﻨﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ٤٦ ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ . در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﻮﺗﻮن و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٩٩) رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ سیاهه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﭘﻨﺞ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٠/٨٧، ﺟﻨﺴﯽ ٠/٧٧، ارﺗﺒﺎﻃﯽ ٠/٨٢، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ ٠/٨٠ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﻟﺪ ﺷﺪن ٠/٨٤ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ علی زاده، فراهانی، شهرآرای و علی زادگان (١٣٨٤) رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ از رواﯾﯽ ﺻﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺶ ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ (ره) و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ روانﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ٠/٨٧، ﺟﻨﺴﯽ ٠/٧٧، ارﺗﺒﺎﻃﯽ ٠/٧٨، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ ٠/٧٥ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﻟﺪ ﺷﺪن ٠/٨٤ و ﻧﻤﺮه ﮐﻞ٠/٩١ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی مشکلات شبکه عبور و مرور شهری از نظر افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی

مبانی نظری مشکلات رفتاری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مشکلات گردشگری ورزشی

۱۳۸۸

پرسشنامه مشکلات حافظه

۱۹۹۲

پرسشنامه درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز

۱۹۹۷

پرسشنامه مشکلات بین فردی

۱۹۹۶

چک لیست تجدیدنظر شده مشکلات رفتاری

۱۹۸۷