پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان
مخفف ISRS
نام انگلیسی پرسشنامه Inventory of Specific ReLationship Standards

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه توسط بیکام، اپستین، رانکین و بورنت (١٩٩٦) ساخته شده است که یک پرسشنامه ٤٨ آیتمی است . پژوهش بیکام و همکاران (١٩٩٦)، نشان دادکه هریک از سه سوالی که در هرآیتم مطرح شده، اطلاعات متفاوتی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد لذا سه نوع نتیجه ی حاصله از این پرسشنامه از روایی افتراقی برخورداراست در این پژوهش تحلیل عامل در دو مرحله برای بررسی روایی مؤلفه های اصلی آزمون انجام گرفت، در مرحله اول، معیارهای ارتباطی چهارگانه ی مرزها، قدرت، سرمایه گذاری عملی و سرمایه گذاری بیانی، بر روی هم ٥٤ درصد از واریانس های پرسشنامه (بار عاملی) را تبیین می کردند، دو عامل رضایت از برآورده شدن معیارها و واکنش هیجانی، ٣٥ درصد از واریانس های پرسشنامه (بار عاملی) را تبیین می کرد . در مرحله دوم، برای بررسی هریک از عامل ها به صورت مستقل، تحلیل عامل روی تک تک معیارهای چهارگانه، انجام گرفت نتایج تحلیل عاملی تفکیکی نشان داد که در عامل اول (مرزها)، تنها سوال ٤٥ بار عاملی بسیار ضعیف (٠/٠١ ) دارد که به نظر می رسد باید مورد تجدید نظر قرار گیرد . دامنه بار عاملی بقیه سوالات عامل اول بین٠/٥٥ تا ٠/٧٩ می باشد . در عامل دوم (قدرت) بار عاملی کلیه سوالات در حد مطلوب و در دامنه ی ٠/٦٢تا ٠/٨٣ بود . در عامل سوم (سرمایه گذاری عملی) سوالات ٦ و ١٦ بار عاملی ضعیفی داشتند که به ترتیب ٠/٤٣ و ٠/٤٦ بود . دامنه بار عاملی بقیه سوالات عامل سوم بین ٠/٥٨ تا ٠/٧٣ می باشد در عامل چهارم (سرمایه گذاری بیانی) سوالات ٥ و ٣٧ بار عاملی ضعیفی داشتندکه به ترتیب، ٠/٤٣ و٠/٤٤ بود . دامنه بار عاملی بقیه سوالات عامل چهارم بین ٠/٦١ تا ٠/٨٦ می باشد . همچنین روایی همزمان این پرسشنامه از طریق محاسبه همبستگی نمره کلی پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه با نمره کل پرسشنامه باورهای ارتباطی مورد بررسی قرارگرفت .در این مطالعه که روی یک نمونه ٣٩ نفری از زوجین ایرانی مراجعه کننده به کلینیک روان شناسی انجام شد (صاحبی، ١٣٨٤) همبستگی دو پرسشنامه، ٠/٥٧ و در سطح ٠/٠١ معنادار بود. در مطالعه بیکام و همکاران (١٩٩٦)، آلفای کرونباخ برای هریک از خرده مقیاس های این پرسشنامه بدست آمد . حیطه ی مرزها (مردان ٠/٧٢ ، زنان٠/٦٥)، حیطه ی کنترل (مردان ٠/٧٧ ، زنان ٠/٩٦) و حیطه ی سرمایه گذاری بیانی (مردان٠/٧٣ ، زنان ٠/٦٧) وحیطه ی سرمایه ذاری عملی (مردان ٠/٦٩، زنان ٠/٦٦) . در پژوهش حاضر پایایی هر یک از خرده مقیاس ها و پایایی کل پرسشنامه در نمونه ی مورد بررسی، از طریق آلفای کرونباخ به شرح زیر به دست آمد (٥٠ زن و ٥٠ مرد) . همانطورکه ملاحظه می شود هر یک از خرده مقیاس ها و نمره ی کل پرسشنامه از همسانی درونی بالایی برخوردار است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

مبانی نظری مهارت های ارتباطی

پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت‌های ویژه

۱۳۹۳

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

۱۳۹۱

پرسشنامه ارزش ویژه برند

۱۹۹۱

پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران

۱۳۹۱

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

۱۹۹۰