پرسشنامه نگرانی دانشجویان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۷۶
نویسندگان نجاریان و همکارن
مخفف AWI
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

سیاهه نگرانی دانشجویان توسط نجاریان و همکاران (١٣٧٦)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٠ گویه می‏باشد. نجاریان و همکاران (١٣٧٧)، در مطالعه ای پایایی سیاهه نگرانی دانشجویان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٠ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا

۱۹۹۰

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان

۱۳۹۱

پرسشنامه انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان

۱۹۸۰

پرسشنامه سنجش قابلیت کارآفرینی دانشجویان

۱۳۹۴

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارائه مراقبت های معنوی

۲۰۰۹