پرسشنامه نگرش ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان ویلیس و لین
مخفف SAI
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Attitude Inventory

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٤٠ عبارت است که توسط ویلیس و لین (١٩٨٩) تهیه و تنظیم شده است. اعتبار محتوایی، ملاکی و سازه و ضرایب پایایی آلفایی (٠/٧٦-٠/٧٨) و بازآزمایی (٠/٦٩-٠/٧٥) آن به وسیله ویلیس و لین (١٩٨٩) تعیین شد. این پرسشنامه در ایران توسط قاسمی (١٣٨٧) برای دامنه سنی ١٦ تا ٣٦ سال اعتباریابی شده است و پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری نگرش کارآفرینانه

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی