پرسشنامه نگرش ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان ویلیس و لین
مخفف SAI
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Attitude Inventory

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٤٠ عبارت است که توسط ویلیس و لین (١٩٨٩) تهیه و تنظیم شده است. اعتبار محتوایی، ملاکی و سازه و ضرایب پایایی آلفایی (٠/٧٦-٠/٧٨) و بازآزمایی (٠/٦٩-٠/٧٥) آن به وسیله ویلیس و لین (١٩٨٩) تعیین شد. این پرسشنامه در ایران توسط قاسمی (١٣٨٧) برای دامنه سنی ١٦ تا ٣٦ سال اعتباریابی شده است و پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری نگرش کارآفرینانه