پرسشنامه هوش هیجانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹۰
ابعاد پرسشنامه ۱۵
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان بار-آن
مخفف EQI
نام انگلیسی پرسشنامه Emotional Quotient Inventory

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هوش هیجانی برای اولین بار در سال ١٩٨٠ توسط بار- ان ساخته شد و دارای ١٣٣ سوال بوده که نخستین پرسشنامه معتبر فرافرهنگی جهت ارزشیابی هوش هیجانی می باشد. این آزمون در سال ١٩٩٧ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این پرسشنامه شامل ٩٠ سوال درخصوص سنجش هوش هیجانی افراد می باشد. شمسی (١٣٩٢) همسانی درونی پرسشنامه را براساس ضریب الفای کرونباخ بررسی کرده است که متوسط آن (میانگین کلی ٠/٧٦) و برای خرده آزمونها از ضریب پایین ٠/٦٩ (مسئولیت پذیری اجتماعی) تا ضریب بالای ٠/٨٦ (حرمت نفس) محاسبه شده است، این نتایج پایایی خوب و قابل قبولی را نشان می دهد. همچنین شمسی (١٣٩٢) پایایی باز آزمایی یا ضریب ثبات زمانی پس از یک ماه را ٠/٨٥ و پس از چهار ماه ٠/٧٥ گزارش کرده است. پس بین سوالهای آزمون پایایی قابل قبولی وجود دارد. در عین حال میزان همبستگی آنقدر بالا نیست که نشان دهد که هوش هیجانی تغییر ناپذیر است. روایی سازه هوش هیجانی با استفاده از ابزارهایی بر روی نمونه هایی از جامعه های مختلف و در موقعیتهای متعدد در گوشه و کنار جهان از سال ١٩٨٣ به این طرف اجرا شده که روایی آزمون را تایید کرده است. شمسی (١٣٩٢) ضریب پایایی پرسشنامه هوش هیجانی را با روش آلفای کرونباخ ٠/٩٣ و با روش زوج- فرد٠/٨٨ به دست آورده است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش هیجانی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴