پرسشنامه هیجان خواهی آرنت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان آرﻧﺖ
مخفف AISS
نام انگلیسی پرسشنامه Arnett Inventory of Sensation Seeking

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ آرﻧﺖ در ﺳﺎل ١٩٩٤ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻔﺮي آرﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻓﺮم ﭘﻨﺠﻢ زاﮐﺮﻣﻦ در ﭘﯽ کشف راﺑﻄﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. ﻣﻘﯿﺎس ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ آرﻧﺖ داراي ٢٠ ﻣﺎده اﺳﺖ.آرﻧﺖ (١٩٩٤) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٧٠، ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺗﻨﻮعﻃﻠﺒﯽ ٠/٥٠ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪت ﻫﯿﺠﺎن٠/٦٤ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮايی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ زاﮐﺮﻣﻦ ٠/٤١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﻮروﻓﺎﯾﯽ (١٣٧٦؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ و ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ، ١٣٨٤) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٦٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ زاﮐﺮﻣﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ٠/٤١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه هیجان خواهی

۱۹۷۸

پرسشنامه هیجان خواهی

۱۹۷۸