پرسشنامه وابستگی به دیگران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۷۷
نویسندگان هرشفیلد و همکاران
مخفف IDI
نام انگلیسی پرسشنامه Interpersonal Dependency Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه وابستگی به دیگران یک ابزار ٤٨ سوالی است که برای سنجیدن افکار، و احساسهای مربوط به نیاز به مراودۀ نزدیک با اشخاص ارزشمند است و توسط هرشفیلد، کلرمن، گوچ و همکاران (١٩٧٧) تهیه و تنظیم شده است . «پرسشنامه وابستگی به دیگران» با توجه به اینکه دو خرده مقیاس اول آن همبستگی معناداری با مقیاسهای روان رنجور خویی (پرسشنامه شخصیت مادلی) و اضطراب، حساسیت بین اشخاصی ، و افسردگی (چک لیست نشانگان ٩٠) دارد، از روایی همزمان خوبی برخوردار است . «پرسشنامه وابستگی به دیگران» می تواند اشخاص بهنجار را از بیماران روانی متمایز کند . در عین حال، دو خرده مقیاس اول این پرسشنامه با مقیاس مطلوبیت اجتماعی MMPI همبستگی دارند، بدین معنا که تمایل پاسخ دهندگان بر این است که پاسخی بدهند که به نظر آنها از مطلوبیت اجتماعی بر خوردار است . «پرسشنامه وابستگی به دیگران» از همسانی درونی خوبی با دامنه اعتبار دو نیمه کردن ٠/٧٢ تا ٠/٩١ برخوردار است . اطلاعاتی از منابع خارجی درباره باز آزمایی این پرسشنامه در اختیار نیست؛ اما نتایج بازآزمایی آن با فاصله یک هفته در پژوهش ثنایی و امینی (١٣٧٩) برای کل مقیاس و خرده مقیاسهای «اتکاء عاطفی به دیگران»، «فقدان اعتماد به خود» و «تایید خود مختاری» به ترتیب ٠/٨٨، ٠/٨١، ٠/٨٠ و ٠/٨٤ به دست آمد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو

۱۳۹۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ شدت وابستگی به مواد

۱۹۹۵