پرسشنامه وجدان کاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان ﮐﺎﺳﺘﺎ و ﻣﮏ ﮐﺮي
مخفف CJI
نام انگلیسی پرسشنامه Job Conscientiousness Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه وﺟﺪاﻧﯽ ﮐﺎري توسط ﮐﺎﺳﺘﺎ و ﻣﮏ ﮐﺮي در ﺳﺎل ١٩٩٢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. در واﻗﻊ، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺌﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ شامل ١٦ گویه می باشد. ﮔﻼﻧﻠﯽ و اﯾﺮوﯾﻨﻞ در ﺳﺎل ٢٠٠١، اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٧٦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اژه اي، ﺧﺪاﭘﻨﺎﻫﯽ، ﻓﺘﺤﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ و همکاران (١٣٨٨) ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٧٢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﯾﯽ، ﻣﺴﺎح و اﮐﺮﻣﯽ (١٣٩٢) ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ضریب آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ اﺑﺰار را ٠/٧٠ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

۲۰۰۲

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای

۱۹۹۰

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

مبانی نظری نگرش‌های مثبت کاری

مبانی نظری نوجوانی و بزهکاری

مبانی نظری اخلاق کاری