پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک راست

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان راست و همکارن
مخفف GRIMS
نام انگلیسی پرسشنامه Golombok Rust Inventory of Marital State

توضیحات تکمیلی

سیاهه وضعیت زناشویی گلومبوک راست توسط راست، بنون، گراو و گلومبوک (١٩٨٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٨ گویه می باشد . راست و همکاران (١٩٨٦) روایی محتوایی این ابزار را با توجه به ویژگی آن بالا می دانند هم چنین روایی تشخیص این پرسش نامه به کمک مقایسه میانگین نمرات آن با تشخیص های داده شده به وسیله درمانگر ها و درمانگاه های زناشویی نشان دهنده روایی تشخیصی بالای پرسشنامه است راست و همکاران در زمینه پایایی این پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردند و برای زنان ٠/٨٩ و برای مردان٠/٨٥ گزارش نمودند ضریب پایایی باز آزمون در یک دوره ٢ ماهه ٠/٨٠ بوده است برای مردان و پایایی آن را به روش دو نیمه کردن ٠/٦٥ برای زنان و ٠/٩٤ برای مردان گزارش نمودند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی فراست

۱۹۹۰

پرسشنامه صداقت و راستگویی

۱۳۹۰