پرسشنامه پاسخ‌های مقابله ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۴
نویسندگان ﺑﻠﯿﻨﮕﺰ و ﻣﻮس
مخفف CRI
نام انگلیسی پرسشنامه Coping Response Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي توسط ﺑﻠﯿﻨﮕﺰ و ﻣﻮس در ﺳﺎل ١٩٨٤ در ﭘﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ روﺷﯽ آﺳﺎن و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٣٢ ﺳﺆال ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ . ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺪﻣﮕﺎﻫﯽ، دژﮐﺎم، ﺑﯿﺎن زاده و اﮐﺒﺮ (١٣٧٧) ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ٠/٧٩ و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ برای زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ٠/٩٠، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٦٨، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن ٠/٦٥، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٠/٩٠ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ٠/٩٠ گزارش کرده اند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه سبک های مقابله ای

۱۹۸۸

مبانی نظری سبک های مقابله با استرس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

۱۹۸۱

پرسشنامه سبک های مقابله ای

۱۹۹۰

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی

۲۰۰۲

پرسشنامه راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا

۱۹۹۴

پرسشنامه مقابله مذهبی

۲۰۰۰

پرسشنامه مهارت‌های مقابله‌ای و مدیریت استرس

۱۳۹۳