پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷۵
ابعاد پرسشنامه ۱۱
سال انتشار ۱۹۷۷
نویسندگان میلون و داویس
مخفف MCMI -III
نام انگلیسی پرسشنامه Millon Clinical Multiaxial Inventory -III

توضیحات تکمیلی

نسخه اصلی این آزمون در سال ١٩٧٧ توسط تئودور میلون تدوین و ارئه شده است و از آن زمان تا کنون دوبار تجدید نظر شده است (MCMI-II،میلون ١٩٨٧ و MCMI -٣، میلون ١٩٩٤). يك مقياس خود سنجی است و براي تصميم گيري باليني و تشخيص ابتلاي آزمودني به يك اختلال ويژه يا حضور ویژگی‌های روان شناختي ویژه‌ای در آزمودني مورد استفاده قرار می‌گیرد. اين آزمون داراي ١٧٥ گويه بلي/ خير است. اجراي آن بين ٢٠ تا ٣٠ دقيقه زمان می‌برد. الگوي باليني شخصيت و نشانگان باليني را می‌سنجد و براي بزرگسالان ١٨ سال به بالا استفاده می‌شود. اين آزمون در ايران دو بار هنجاريابي شده است. نسخه‌ی دوم اين آزمون يك بار در شهر تهران در سال ١٣٧٥ هنجاريابي شده است و نسخه‌ی سوم آن در شهر اصفهان به وسیله‌ی شريفي در سال ١٣٨١ هنجاريابي شده است. شاخص‌های تغییر پذیری، الگوهای شخصیت بالینی،آسیب شناسی شدید شخصیت، نشانگان بالینی، و نشانگان شدید. تکمیل MCMI فقط ٢٠تا٣٠ دقیقه زمان می‌برد. در مورد پایایی مقیاس‌های آزمون میلون، ٥٣ مجموعه داده گزارش شده است. فاصله‌ی باز آزمایی از ٥ تا ٦ ماه است.برای مقیاس‌های اختلال شخصیت، همبستگی‌هایی از ٠/٥٨ تا ٠/٩٣ و برای مقیاس افسردگی ٠/٧٨ بدست آمده است (شریفی، ١٣٧٣). روايي همگرا و واگراي مقیاس‌ها در حد مطلوب هستند. مثلاً همبستگي بين مقیاس‌های افسرده خويي و افسردگي اساسي در III- MCMI با مقياس II- MMPI، به ترتيب ٠/٦٨ و٠/٧١ است. اين داده‌ها نشان می‌دهند كه با روش های روايي سنتي مقیاس‌هایIII- MCMI، قطعاً روايي دارند. مطالعات مختلف نشان دهنده‌ی پايايي نسبتاً خوب III- MCMI است. براي مقیاس‌های اختلال شخصيت، همبستگی‌های متوسط٠/٥٨ تا٠/٩٣.با متوسط ٠/٧٨به دست آمده است. در مورد مقیاس‌های نشانگان باليني، نيز همبستگی‌های متوسطي از ٠/٤٤ (اختلال استرس پس از ضربه) تا ٠/٩٥ (افسردگي اساسی با متوسط ٠/٨٠ به دست آمده است (كريگ ، ١٩٩٩).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تصمیم گیری بالینی

۲۰۰۱

پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت‌های ویژه

۱۳۹۳

پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی

۲۰۱۴