پرسشنامه کمال گرایی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۹
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان هیل و همکاران
مخفف PI
نام انگلیسی پرسشنامه Perfectionism Inventory

توضیحات تکمیلی

مقیاس کمال گرایی توسط هیل ، هولسمن، فارر و همکاران (٢٠٠٤) تهیه شده و دارای ٥٩ گویه و ٨ خرده مقیاس می باشد کاظمی حاجی (١٣٩٣) در مطالعه ای روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آیت ا... آملی به بررسی رابطه بین دشواری در تنظیم هیجان، کمال گرایی و استرس ادراک شده پرداخت . پایایی کل مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ (همسانی درونی) ٠/٨٠ و با استفاده از روش تحلیل عاملی ٠/٩٠به دست آورد همچنین ثبات درونی پرسشنامه توسط هیل و همکارن (٢٠٠٤) با استفاده از آلفای کرونباخ ٠/٩١ و با استفاده از تحلیل عاملی ٠/٨٣ گزارش شده است جمشیدی، رزمی، حقیقت و سامانی (١٣٨٧) در مطالعه ای روی ٣١٣ نفر از دانش آموزان پایه دوم و سوم مدارس شیراز به بررسی رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانواده با ابعاد کمال گرایی پرداخت پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ و روایی همگرای آن را ٠/٨٠ به دست آورد که حاکی از پایایی قابل قبول این پرسشنامه است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازارگرایی

مبانی نظری کمال گرایی

پرسشنامه کمال گرایی ورزشی چند بعدی (mps)

پرسشنامه سنجش مشتری گرایی

۲۰۰۲

پرسشنامه تکلیف گرایی و خودگرایی در ورزش

۱۹۹۲

پرسشنامه بازارگرایی

۱۹۹۰

مبانی نظری کمال گرایی

پرسشنامه تاثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی

۱۳۹۳

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی ورزشی -۲

۲۰۰۹

پرسشنامه خردگرایی – تجربه گرایی

۱۹۹۹