پرسشنامه کمرویی استنفورد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۷
نویسندگان پیلکونیس
مخفف SSI
نام انگلیسی پرسشنامه Stanford Shyness Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه کمرویی استنفورد شامل ٤٠ گویه است و توسط پیلکونیس (١٩٧٧، به نقل از ارزیلو ، ٢٠٠٢) و مارولدو و همکاران (١٩٧٩، به نقل از ارزیلو) تهیه شده است . در پژوهش نادی نجف آبادی، نظری چگنی و مهرابی زاده (١٣٩٢) روایی سازه این پرسشنامه ٠/٧٤ بدست آمد و مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد .ضریب آلفای کرونباخ برای سیاهه کمرویی استنفورد ٠/٨٧ بدست آمد. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .