پرسشنامه کیفیت روابط

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان پیرس و همکارن
مخفف QRI
نام انگلیسی پرسشنامه Quality of Relationship Inventory

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیت روابط در سال ١٩٩١ توسط پیرس، سرسون و سرسون ساخته شد. این پرسشنامه دارای ٢٩ ماده بود اما در ویرایش بعدی آن ٤ ماده حذف شد و در نهایت ٢٥ ماده باقی ماند. در پژوهش پیرس و همکاران (١٩٩١) ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس حمایت اجتماعی، عمق روابط و تعارض های بین فردی به ترتیب ٠/٨٣، ٠/٨٨، و٠/٨٦ گزارش شده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در ایران نیز٠/٧٣ گزارش شده است (مجرد خانی، قنبری حسن آبادی و مدرس قراوی ، ٢٠١٢).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

پرسشنامه کیفیت روابط معلم - دانش آموز (IT-SR)