پرسشنامه ﻋﺎدتﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻟﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺎرﻣﺎ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۵
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان ﭘﺎﻟﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺎرﻣﺎ
مخفف PSSHI
نام انگلیسی پرسشنامه Palsane & Sharma Study Habit Inventory

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدت ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻟﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺎرﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ٤٥ ﻣﺎده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در ﮔﺮوهﻫﺎي ٢٥ اﻟﯽ ٥٠ ﻧﻔﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ٢٠ اﻟﯽ ٢٥ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد (ﮐﻮﺷﺎن و ﺣﯿﺪري، ١٣٨٥).ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن- ﺑﺎزآزﻣﻮن ٠/٨٨ و از ﻃﺮﯾﻖ روش دوﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ٠/٦٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (ﮐﻮﺷﺎن و ﺣﯿﺪري، ١٣٨٥).